BankOkazji.pl - najlepsze promocje w jednym miejscu

Dla Partnerów: Zarejestruj się | Zaloguj się


Znajdź promocję dla siebie

szukanie zaawansowane RSS

Deklaracja Stały Partner

Ogólne warunki współpracy z Serwisem BankOkazji.pl dla Stałych Partnerów

Par1. Definicje

Serwis BankOkazji.pl - prowadzony przez Emarket Sp. z o.o. pod adresem http://www.bankokazji.pl służący prezentacji, promocji i reklamie produktów i usług oferowanych przez sklepy internetowe i/lub inne podmioty prowadzące działalność online jak również sprzedaż/usługi tradycyjne.
Usługi Emarket - usługi umożliwiające prezentację, reklamę i promocję oferty na łamach Serwisu BankOkazji.pl.
Sklep Internetowy - Kontrahent wraz ze swoją ofertą handlową, korzystający z sieci Internet do przedstawiania oferty oraz zawierania transakcji.
Internauta - użytkownik Internetu korzystający z Serwisu BankOkazji.pl.
Mechanizm skanujący - mechanizm umożliwiający przeprowadzenie zaczytania cen towarów oraz sprawdzenie poprawności odnośników do stron handlowych w Sklepie Internetowym.
Robot – Program komputerowy Serwisu BankOkazji.pl wykorzystujący strony internetowe Sklepu Internetowego, do pobierania informacji o cenach produktów prezentowanych w Serwisie BankOkazji.pl.
Przekierowanie – Otworzenie nowego okna przeglądarki internetowej użytkownika Serwisu BankOkazji.pl z przedstawioną przez Sklep Internetowy ofertą, która została wybrana przez użytkownika Serwisu BankOkazji.pl na stronach internetowych Serwisu BankOkazji.pl.
Prowizja – to wynagrodzenie za pośrednictwo w zawieraniu transakcji kupna na rzecz dającego polecenie ustalane w procentach od wartości transakcji.
Strona zakupowa - strona w Internecie prezentująca wybraną część oferty handlowej Sklepu Internetowego, zawierająca odnośnik do strony Kontrahenta umożliwiającej dokonanie transakcji zakupu prezentowanego towaru.

Par. 2 Prawa i obowiązki stron

1. W ramach Współpracy Kontrahent ma prawo do:
 • otrzymywania od Emarket koniecznego doradztwa i informacji w zakresie zamieszczania okazji  w Serwisie i współpracy z Emarket,
 • otrzymywania bieżących informacji na temat statusu zamówionych przez siebie usług w Serwisie BankOkazji.pl,
 • prezentowania i promowania swojej oferty w ramach Serwisu BankOkazji.pl,
 • korzystania z udostępnionych przez Emarket mechanizmów interaktywnych.
2. W ramach Współpracy Kontrahent zobowiązuje się do:
 • realizowania zobowiązań wobec Klientów zgodnie z ofertą przedstawioną w Sklepie Internetowym i nie pozostając w sprzeczności z polskim prawem,
 • udzielenia wszelkich informacji niezbędnych do zintegrowania Sklepu Internetowego z Serwisem BankOkazji.pl,
 • wyświetlania na stronach Sklepu internetowego aktualnych informacji na temat sprzedawcy zawierających przynajmniej nazwę firmy, adres, telefon, adres e-mail,
 • udostępnienia Emarket opisów towarów, zdjęć, informacji na temat cen towarów i linków prowadzących do stron zakupowych publikowanych w Sklepie Internetowym,
 • nie przekazywania treści dotyczącej warunków współpracy, a w szczególności, technologicznych, technicznych zasad i szczegółów działania Serwisu BankOkazji.pl stronom trzecim,
 • nie korzystania z mechanizmów i informacji dostarczonych przez Serwis BankOkazji.pl dla celów innych niż przewidziane niniejszą umową.
3. W ramach Współpracy, Emarket ma prawo do:
 • dokonywania przerw w działaniu Serwisu BankOkazji.pl, w celu przeprowadzenia koniecznych prac konserwacyjnych,
 • dokonywania przerw w działaniu Serwisu BankOkazji.pl koniecznych do rozbudowy, zmiany konfiguracji lub wymiany sprzętu lub oprogramowania,
 • prezentacji Sklepu i jego oferty na stronach Serwisu BankOkazji.pl,
 • odmowy wykonania usługi lub prezentowania w Serwisie BankOkazji.pl jakichkolwiek treści lub materiałów graficznych, co do których istnieje podejrzenie że mogą naruszyć prawo, dobre obyczaje, uczucia, w tym uczucia religijne oraz prawa osób trzecich.
4. W ramach Współpracy i wynagrodzenia umownego Emarket zobowiązuje się do:
 • świadczenia usług zgodnie z Ogólnymi Warunkami Współpracy oraz treścią umowy zawartej z Kontrahentem celem zapewnienia mechanizmów umożliwiających wykonanie zobowiązań
 • umownych, nie przekazywania treści dotyczącej warunków współpracy stronom trzecim, udostępnienia raportów zawierających informacje na temat zainteresowania produktami Kontrahenta przez Internautów odwiedzających Serwis BankOkazji.pl.
Par. 3 Warunki Finansowe

1. Wszelkie usługi dostępne w Serwisie BankOkazji.pl są zasadniczo bezpłatne.
2. Kontrahent może wyróżnić dowolne okazje, które dodaje do Serwisu płacąc za pomocą usługi SMS Premium. Koszt jednej wiadomości SMS o treści GAT wysłanej na numer 7168 wynosi 1,22 PLN z VAT. Wyróżnienie trwa 7 dni, przez ten czas okazja Kontrahenta jest podświetlona oraz widoczna na czołowych miejscach listy okazji w danej kategorii.
3. W przypadku, gdy wiele okazji zostanie wyróżniownych w jednym czasie, ich układ na człowych miejscach będzie chronologiczny, jednak zawsze będą widoczne przed okazjami nie opłaconymi.
4. Usługę Premium SMS świadczy firma Mobiltek S.A.
5. W szczególnych przypadkach redakcja Serwisu ma prawo do świadczenia dla Kontrahentów usług płatnych i otrzymywania Prowizji. Usługi takie świadczone mogą być wyłącznie dla podmiotów zarejestrowanych jako Stały Partner i wyłącznie po podpisaniu odrębnej umowy pomiędzy Serwisem a Kontrahentem.
6. Redakcja Serwisu powidomi Kontrahenta o zamiarze świadczenia usług płatnych minimum 30 dni przed rozpoczęciem świadczenia takich usług i poinformuje o opłatach, modelu i trybie rozliczeń. W przypadku braku zgody Kontrahenta na przedstawione warunki niniejsza umowa ulega automatycznemu rozwiązaniu po 30 dniach od wysłania Kontrahentowi informacji o nowych warunkach. Redakcja Serwisu ma prawo do wstrzymania i skasowania wszelkich okazji dodanych do Serwisu w przypadku rozwiązania umowy.

Par. 4 Prawa autorskie, Ochrona danych


1. Kontrahent przystępując do współpracy wyraża zgodę na wykorzystanie przez Emarket wszelkich materiałów, zamieszczonych na jego stronach internetowych, w celu prezentacji okazji w Serwisie BankOkazji.pl.
2. Żadne dane osobowe klientów Kontrahenta nie będą przetwarzane przez Serwis BankOkazji.pl. Dane te przetwarza bezpośrednio Kontrahent, który zobowiązuje się do przestrzegania w trakcie współpracy z Serwisem BankOkazji.pl wszelkich przepisów prawa dotyczących ochrony i przetwarzania tych danych.
3. Wszelkie prawa do Serwisu BankOkazji.pl i jego zawartości, a także do mechanizmów i materiałów integrujących systemy Kontrahenta i Emarket stanowią wyłączną własność Emarket.

Par. 5 Czas trwania umowy

1. O ile Strony w konkretnej umowie nie postanowią inaczej, Umowa zostaje każdorazowo zawarta na czas nieokreślony i wchodzi w życie z dniem oznaczonym w treści umowy.
2. Każdej ze Stron przysługuje prawo rozwiązania Umowy z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia.
3. Kontrahentowi przysługuje prawo do rozwiązania Umowy, bez zachowania okresu wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 2, ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rażącego
naruszenia przez Emarket postanowień Umowy, po bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania naruszeń w terminie 15 dni od tego wezwania.
4. Emarket przysługuje prawo do rozwiązania Umowy, bez zachowania okresu wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 2, ze skutkiem natychmiastowym w przypadku nienależytego realizowania zamówień, składanych przez Klientów Sklepu Internetowego, naruszenia przez Kontrahenta lub prezentowaną przez niego ofertę praw osób trzecich lub obowiązującego prawa oraz innego rażącego naruszenia postanowień Umowy.
5. Rozwiązanie Umowy może nastąpić w wyniku oświadczenia przesłanego pocztą, przesyłką z potwierdzeniem odbioru, po uprzednim przesłaniu go za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Par. 6 Poufność

1. W ramach współpracy Strony, zobowiązane są zachować w tajemnicy i nie ujawniać Informacji i Dokumentów otrzymanych od drugiej Strony w całości ani w części osobom trzecim, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.
2. Strony uprawnione są do ujawnienia Informacji i Dokumentów otrzymanych od drugiej Strony tym spośród swoich pracowników oraz pracowników i konsultantów spółek organizacyjnie powiązanych lub współpracujących („Strony Trzecie”), którym ujawnienie tych Informacji i Dokumentów jest konieczne dla realizacji celów Umowy. Strony zobowiązują się do pisemnego zobowiązania ww. osób (nie dotyczy pracowników na umowach o pracę) do zachowania tajemnicy oraz do poinformowania drugiej Strony o ujawnieniu tajemnicy.
3. Za działania i zaniechania osób, o których mowa w ust.2, strona ujawniająca ponosi pełną odpowiedzialność w zakresie określonym Umową.
4. Strony uprawnione są do ujawniania informacji poufnych, gdy informacje te muszą być ujawnione z mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub na podstawie ostatecznego i prawomocnego orzeczenia kompetentnego organu.
5. Strony zobowiązują się nie korzystać z Informacji i Dokumentów otrzymanych od drugiej strony w sposób wykraczający poza rzeczową i uzasadnioną analizę i przetworzenie prowadzące do zrealizowania postanowień Umowy.
6. Strony zobowiązują się nie korzystać z Informacji i Dokumentów otrzymanych od drugiej strony dla celów komercyjnych, ani w całości lub części powielać, kopiować lub reprodukować otrzymanych dokumentów, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to dokonywane dla potrzeb współpracy Stron.
7. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Strony niezwłocznie zaprzestaną wykorzystywania Informacji i Dokumentów oraz zwrócą drugiej Stronie lub zniszczą przechowywane Informacje Dokumenty, niezależnie od formy ich utrwalenia.
8. Klauzula poufności obowiązuje Strony w czasie trwania współpracy oraz przez okres 12 miesięcy po jej ustaniu.

Par. 7 Odpowiedzialność

1. Kontrahent ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu realizacji zamówienia, złożonego przez Klienta, a zainicjowanego na stronie BankOkazji.pl poprzez przekierowanie klienta/ lub udostępnienie formularza zamówienia.
2. Emarket nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikające z przerw w działaniu Serwisu BankOkazji.pl, wynikających w szczególności z konieczności rozbudowy, konserwacji, zmiany konfiguracji lub wymiany sprzętu i oprogramowania.
3. O zamiarze dokonania przerw w działaniu Serwisu BankOkazji.pl o których mowa w ust. 2, Kontrahent będzie informowany z 24h wyprzedzeniem, za pośrednictwem poczty elektronicznej.
4. Emarket nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikające z zakłóceń w pracy łączy internetowych oraz innych przyczyn od niego niezależnych, które mogą wpłynąć na prezentację oferty Kontrahenta.5. Pozostałe kwestie dotyczące odpowiedzialności Stron regulują postanowienia konkretnej umowy zawartej z Kontrahentem lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
6. Emarket nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści, strat lub obciążeń Kontrahenta wynikających z przerwania lub odmowy świadczenia jakichkolwiek usług Serwisu BankOkazji.pl.

Par. 8 Postanowienia końcowe

1. Wszelkie kwestie nie uregulowane szczegółowo przez niniejsze Ogólne Warunki Współpracy Strony ustalą w konkretnej umowie.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy, w szczególności dotyczące ustalenia harmonogramu i trybu przeprowadzania integracji wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Wszelkie potwierdzenia otrzymania korespondencji wymagane przez niniejszą umowę winny być dokonywane przez adresata korespondencji najpóźniej w tym samym dniu roboczym.
4. Emarket przysługuje prawo dokonania zmiany niniejszych Ogólnych Warunków Współpracy oraz cen usług w drodze poinformowania Kontrahenta za 30 dniowym uprzedzeniem. W przypadku nie zaakceptowania przez Kontrahenta zmienionych stawek ma on prawo do rozwiązania umowy za 7-dniowym wypowiedzeniem.
5. Ewentualne spory powstałe w związku z realizacją Umowy Strony będą rozstrzygały polubownie w drodze negocjacji, a jeżeli nie będzie to możliwe w terminie 30 dni od podjęcia negocjacji Strony poddadzą go rozstrzygnięciu przez właściwy rzeczowo sąd miejsca siedziby Emarket.
6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.